ماهنامه علمي- ترويجي
ماهنامه علمي- ترويجي معرفت

بایگانی نشریه

بازكاوى مقصود از «قتل نفس» در آيه «فَاقْتُلُوا أنْفُسَكُمْ» (بقره: 54)

ماهنامه علمى ـ ترويجى در زمينه علوم انسانى تير 1396


 


 


كرم سياوشى / دانشيار گروه الهيات دانشگاه بوعلى سينا همدان            karam.siyavoshi@yahoo.com


رمضانعلى بيگدلى / دانشجوى دكترى علوم قرآن و حديث دانشگاه بوعلى سينا همدان           ramazanali12@yahoo.com


دريافت: 6/7/95               پذيرش: 24/2/96


 


چكيده


درباره تعبير «فاقْتلوا أنفسكم» در آيه 54 سوره «بقره»، ديدگاه هاى گوناگونى همچون خودكشى گوساله پرستان، كشته شدن آنها به دست مؤمنان، كشتار آنها به دست يكديگر، آماده و تسليم شدن براى مرگ بدون اجراى حكم قتل، و كشتن نفس از رهگذر «محروم نمودن آن از شهوات و وادار ساختن آن به انجام طاعات» مطرح شده است. بر اين اساس، كوشش جهت دستيابى به فهمى استوار از آيه ضرورى مى نمايد. در اين پژوهش، ديدگاه هاى مفسران و قرآن پژوهان متقدم و متأخر مورد بازكاوى قرار گرفته و از رهگذر تبيين و تحليل حقيقت جويانه و انتقادى آن ديدگاه ها و نيز در پرتو تفسير روايى و با ملاحظه گزارش تورات از ماجراى گوساله پرستان، مقصود از «فاقْتلوا أنفسكم»، «كشتن برخى يا همه گوساله پرستان به دست يكديگر يا به دست مؤمنان» معرفى شده است.


 


كليدواژه ها: آيات مشكل، «فاقْتُلُوا أنْفُسَكُم»، قتل نفس، گوساله پرستى، خودكشى گوساله پرستان.