ماهنامه علمي- ترويجي
ماهنامه علمي- ترويجي معرفت

بایگانی نشریه

زمينه ها و عوامل مهجوريت و مظلوميت اميرمؤمنان على عليه السلام با رويكرد قرآنى و تاريخى

ماهنامه علمى ـ ترويجى در زمينه علوم انسانى تير 1396


حسين عبدالمحمدى / دانشيار جامعة المصطفى العالميه          hoseinmohammadi31@yahoo.com


دريافت: 9/12/95               پذيرش: 28/2/96


 


چكيده


زمينه ها و عوامل مهجوريت اميرمؤمنان على عليه السلام پس از رحلت پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله تا شهادت آن حضرت در اين مقاله با روش توصيفى ـ تحليلى و با رويكرد قرآنى و تاريخى بررسى شده است. زمينه هاى مهجوريت حضرت على عليه السلام عبارت است از: ضعف بصيرت و راسخ نبودن ايمان تازه مسلمانان، كوتاهى خواص اهل حق، و اطاعت نكردن ايشان از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله به خاطر اجتهاداتى كه در برابر دستورات آن حضرت داشتند. عوامل مهجوريت حضرت على عليه السلام عبارت است از: جريان نفاق اموى كه تا سال هشتم با پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله جنگيد؛ كينه توزى برخى از مسلمانان به خاطر كشته شدن بستگانشان در جنگ هاى صدر اسلام به دست اميرمؤمنان عليه السلام؛ حسادت و تعصبات قبيله اى؛ دنياطلبى برخى از اصحاب كه حضرت على عليه السلام را مانع رسيدن به كام يابى هاى مادى خود مى پنداشتند.


 


كليدواژه ها: امام على عليه السلام، زمينه هاى مهجوريت، عوامل مهجوريت، مظلوميت، جريان نفاق.