ماهنامه علمي- ترويجي
ماهنامه علمي- ترويجي معرفت

بایگانی نشریه

جستارى در تربيت عقلانى؛واكاوى ديدگاه قرآن كريم و انديشه امام خمينى قدس سره

سال بيست و ششم ـ شماره 236 (ويژه علوم تربيتى)


عليرضا فقيهى / استاديار دانشگاه آزاد اسلامى واحد اراك     a-faghihi@iau-arak.ac.ir


نسرين تركاشوند / دانشجوى دكترى فلسفه تعليم و تربيت اسلامى دانشگاه آزاد اسلامى واحد اراك   Tarkashvand.Nasrin@gmail.com


دريافت: 23/6/95               پذيرش: 10/12/95


چكيده


رشد، پويايى، استحكام و پيشرفت حيات انسانى براساس بهره مندى از فكر صحيح تأمين مى شود. حيات انسانى حياتى فكرى است و مهم ترين وجه تمايز انسان از ديگر حيوانات اين است كه انسان، حيوانى است متفكر، و زندگى بشر نيز بدون تفكر و تعقل سازمان نمى پذيرد. ازاين رو، لازمه ابتناى حيات بر فكر اين است كه هرقدر فكر كامل تر باشد، استحكام حيات بيشتر است. اما اينكه قرآن تفكر را اساس و زيربناى تكامل قلمداد كرده است و ريشه تمام مفاسد اجتماعى و فردى را حاكم نبودن عقل مى داند، خود بهترين دليل براى اثبات اهميت تفكر و تعقل نزد قرآن كريم است. پژوهش حاضر با هدف تبيين تربيت عقلانى از منظر قرآن و انديشه امام خمينى قدس سره، با روش توصيفى ـ تحليلى تدوين يافته است.


كليدواژه ها: قرآن، عقل، تربيت عقلانى، امام خمينى قدس سره.