ماهنامه علمي- ترويجي
ماهنامه علمي- ترويجي معرفت

بایگانی نشریه

ارزشيابى تربيتى جايگاه ارزشيابى در آموزش ارزش ها

ماهنامه علمى ـ ترويجى در زمينه علوم انسانى شهريور 1396


مهناز حاج غلامرضايى / كارشناس ارشد فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه شهيد باهنر كرمان           alihemmat57@gmail.com


سيدحميدرضا علوى / استاد علوم تربيتى دانشگاه شهيد باهنر كرمان       hralavi@uk.ac.ir


دريافت: 29/10/95               پذيرش: 27/3/96


 


چكيده


ارزشيابى تربيتى همچون ارزشيابى تحصيلى امرى است مهم كه بايد بر تمام فعاليت هاى ياددهى ـ يادگيرى مسائلتربيتى سايه افكند و براى تشخيص همسويى و يا عدم همسويى فرايند آموزش با هدف آموزش از آن استفاده گيرد.تحقيق حاضر بر آن است تا به شناسايى روش هاى مناسب در ارزشيابى تربيتى افراد بپردازد. اين تحقيق به صورتتوصيفى ـ تحليلى و با روش كتابخانه اى و نظرى و با استفاده از تجربيات آموزشى محققان صورت گرفته است. نتايجتحقيق ارائه چهارده روش ارزشيابى مناسب (چهار نمونه برگرفته از نظرات انديشمندان تربيتى و ده نمونهمحقق ساخته) به منظور ارزيابى آموزه هاى تربيتى افراد است و آموزش دهندگان رسمى و غيررسمى مى توانند از اينروش ها در جهت محك زدن متربيان و حصول آگاهى از ميزان نهادينه شدن ارزش هاى آموخته شده در متربياناستفاده كنند و به اين طريق، موفقيت و يا عدم موفقيت آموزش خود را مشخص سازند تا زمينه بازانديشى درروش ها يا مراحل ياددهى ـ يادگيرى فراهم آيد.


 


كليدواژه ها: ارزشيابى، ارزشيابى تربيتى، آموزه هاى تربيتى، نهادينه شدن ارزش ها.