ماهنامه علمي- ترويجي
ماهنامه علمي- ترويجي معرفت

بایگانی نشریه

تأمل در فلسفه تربيت كودكان استثنايى مبانى، اهداف و اصول

ماهنامه علمى ـ ترويجى در زمينه علوم انسانى شهريور 1396


مجيد خارى آرانى / دانشجوى دكترى فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه شاهد    khari322_m@yahoo.com


اكبر رهنما / دانشيار گروه علوم تربيتى دانشگاه شاهد         rahnama_akbar43@yahoo.com


رسول برخوردار / كارشناس ارشد فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه خوارزمى  rasoolbarkhordar@yahoo.com


دريافت: 6/9/95               پذيرش: 11/2/96


 


چكيده


اين پژوهش به بررسى فلسفه تربيتى كودكان استثنايى در زمينه مبانى، اصول و اهداف تربيت مى پردازد. اين تحقيقاز نوع نظرى و روش آن تحليلى ـ اسنادى است و در اين زمينه، گردآورى اطلاعات نيز از طريق مطالعاتكتابخانه اى انجام گرفته است. يافته هاى پژوهش دلالت دارد بر اينكه براى كودكان استثنايى، تعليم و تربيت اهميتويژه و جايگاه رفيعى در زندگانى دارد. بنابراين، مبانى تربيت كودكان استثنايى عبارت است از: كرامت انسان،برخوردارى انسان ها از فطرت مشترك و خصوصيات متفاوت، مختار بودن انسان، عدالت به عنوان اساسى ترينارزش اجتماعى، و احسان متمم عدالت. اهداف تربيت عبارت است از: رسيدن به فلاح، خودشناسى، تكريم وپرورش روحيه احترام، كاهش آسيب رشد از طريق مداخله زودهنگام، و پرورش استعدادها. اصول تربيت هم عبارتاست از: اصل «پرورش شخصيت با اتكا به عزت نفس»، اصل «پرورش خلاقيت»، اصل «فعاليت» و اصل «ايثار».


 


كليدواژه ها: فلسفه تعليم و تربيت، كودكان استثنايى، مبانى، اهداف، اصول.