ماهنامه علمي- ترويجي
ماهنامه علمي- ترويجي معرفت

بایگانی نشریه

راه كارهاى آموزش مفهوم مرگ به كودكان با تكيه بر قرآن و روايات اسلامى

ماهنامه علمى ـ ترويجى در زمينه علوم انسانى شهريور 1396


مريم عشورى / دانشجوى دكترى فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه الزهرا عليهاالسلام            maryameashouri@yahoo.com


طيبه ماهروزاده / دانشيار دانشگاه الزهرا عليهاالسلام               mahrouzadeh@alzahra.ac.ir


دريافت:25/11/95               پذيرش: 22/5/96


 


چكيده


مرگ رخدادى عظيم در زندگى بشر است و انتقال از سرايى به سراى ديگر است. هرگز اين رخداد براى بشر خوشايند نيست، اما بااندك تأمل، سرنوشت عقوم بشر است كه بايد خود را براى آن آماده ساخت. ازاين رو، به كارگيرى راه كارهاى صحيح براى آموزشمفهوم «مرگ» به كودكان، به مثابه گذاشتن سنگ بناى سلامت فرد و اجتماع است. راه كارهاى صحيحى كه بايد مبتنى بر تأمل، متكىبر مبانى فلسفى اسلام و فراخور سن آنها باشد.


     اين مقاله با روش توصيفى ـ تحليلى در پى آن است تا با استناد به قرآن و منابع دينى و با تكيه بر برهان «خلف»، راه كارهايى مؤثربراى آموزش مفهوم «مرگ» به كودكان ارائه دهد. نتايج مبيّن آن است كه در گام اول، آموزش مفهوم «مرگ» به كودكان، بايد مبتنى برطفره رفتن و اجتناب از بسط مفاهيم مربوط به مرگ باشد، و در گام هاى بعد، مربى بايد از طريق روش هايى مانند «تشبيه» و «مشاهدهچرخه حيات و ممات در طبيعت» استفاده كند.


 


كليدواژه ها: مرگ، راهكار، آموزش، طفره، قصه، تشبيه.