ماهنامه علمي- ترويجي
ماهنامه علمي- ترويجي معرفت

بایگانی نشریه

اسلام‌هراسي در رسانه‌هاي مكتوب غربي

سال بيست و ششم ـ شماره 238 (ويژة جامعه‌شناسي)


عباس عیسی‌زاده / کارشناسی ارشد مدیریت رسانه پردیس فارابی دانشگاه تهران                  a.isazadeh68@gmail.com
سیدحسین شرف‌الدین / دانشیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره                                  sharaf@qabas.netدريافت: 25/11/1395                                                     پذيرش: 11/3/1396


 چکیده


«اسلام‌هراسی» عبارت است از: «ترس یا تنفر از اسلام، و در نتیجه، ترس و تنفر از همة مسلمانان» که به شکل ساختمند و از طریق ایجاد محرومیت در زندگی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مسلمانان، هر روز جلوة بارزتری می‌یابد. یکی از مهم‌ترین ابزارهای پیشبرد این هدف در غرب، بهره‌گیری از رسانه‌های جمعی و قدرت اثرگذاري شگرف آنهاست. رابطة سیاست رسانه‌ای غرب با جریان اسلام‌هراسی به حدی است که برخی تحلیل‌گران رسانه‌های غربی را منشأ اصلی اسلام‌هراسی می‌دانند. از میان انواع گوناگون رسانه‌ها، حوزة رسانه‌های مکتوب و چاپی، به‌ويژه مطبوعات، زمینة آغازین پژوهشگران براي بررسی «اسلام‌هراسی رسانه‌ای» بوده است. به همین‌روي، پژوهش حاضر درصدد است با استفاده از روش توصیفي - تحلیلی و بررسی منابع متعدد، ادعای وجود «اسلام‌هراسی در رسانه‌های مکتوب غربی» را واکاوی كند. طی چند دهة اخیر، تحقیقات بسیاری در رابطه با این موضوع انجام شده که بر اساس یافته‌های بيشتر آنها، وجود نوعی تبعیض آشکار و پنهان علیه اسلام و مسلمانان، در نحوة بازنمایی رسانه‌های مکتوب غربی، مسلم و مشهود به نظر مي‌رسد.


كليدواژه‌ها: اسلام‌هراسی، اسلام، غرب، رسانه‌های مکتوب، مطبوعات غربی.