ماهنامه علمي- ترويجي
ماهنامه علمي- ترويجي معرفت

بایگانی نشریه

«نفوذ» در مهندسي محاسبات نخبگان سياسي و نقش آن بر تغيير «هويت» با تأكيد بر ايران

سال بيست و ششم ـ شماره 238 (ويژة جامعه‌شناسي)
مرتضی علویان / استاديار گروه علوم سیاسی دانشگاه مازندران                                                                   m.alavian.umz.ac.ir


مهدی محمدی راد / دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه مازندران                   mahdi_mohammadirad@iran.irدريافت: 11/2/1396                                                       پذيرش: 25/6/1396


چکیده


روند تصمیم‌گیری و سیاست‌ورزی دولت‌ها برای مقابله با تهدیدات ملی و فراملی متأثر از محاسبات نخبگان سیاسی جامعه است. محاسبات نخبگان سیاسی عاملی مهم در پیشرفت و ثبات سیاسی است که در شاخصه‌های توسعة سیاسی نقش بارز آن قابل مشاهده است. ازاين‌رو، فشار قدرت‌های بزرگ بر کشورهای در حال توسعه از طریق «نفوذ» در بین نخبگان داخلی و در پی آن تغییر محاسبات آنها و تبدیل آن به محاسبات «غیرخودی» با هدف تغییر هویت مستقل قدرت‌های نوظهور یکی از تاکتیک‌هاي تأثیرگذار قدرت‌های سیاسی است. بنابراين، ارزیابی هویت‌های مؤثر بر ساختار فکری نخبگان سیاسی و تأثیر آن بر اتخاذ تاکتیک‌های راهبردی، هدف پژوهش حاضر است. براین‌اساس، می‌توان نبرد محاسبات را سناریوی مهم و راهبردی نظام سلطه در مقابله با جمهوری اسلامی ایران دانست که در چند سال اخیر، در دستور کار قرار گرفته است. بدين‌روي، مهندسی محاسبات می‌تواند نقش مهمی در ثبات سیاسی از یک‌سو، و حفظ هویت اسلامی- ایرانی از سوي دیگر ایفا کند. مقاله حاضر به روش تحليلي ـ توصيفي اين موضوع را پيگيري مي‌كند.


کلیدواژه‌ها: نخبگان سیاسی، نفوذ، مهندسی محاسبات، هویت ملی، ثبات سیاسی.