ماهنامه علمي- ترويجي
ماهنامه علمي- ترويجي معرفت

بایگانی نشریه

تحكيم ارزش‌هاي اسلامي در بين دانشجويان عوامل و اولويت‌ها

سال بيست و ششم ـ شماره 238 (ويژة جامعه‌شناسي)
سيف‌اله فضل‌الهی قمشی / استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم                fazlollahigh@qom-iau.ac.ir


محمود امیدی / دانشجوی دکتری مطالعات برنامه درسی دانشگاه شاهد تهران                   mahmoudomidi@yahoo.comدريافت: 25/8/1395                                                       پذيرش: 19/2/1396چکيده


شناسايي و اولويت‌بندی عوامل مؤثر بر تحکيم ارزش‌های اسلامی در بين دانشجويان هدف پژوهش حاضر است. روش تحقيق توصيفي از نوع پيمايشي و جامعة آماري40 نفر از استادان دروس معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم هستند كه به‌سبب محدوديت تعداد، همگي به عنوان نمونه انتخاب شد‌ه‌اند. ابزار جمع‌آوري اطلاعات پرسشنامة محقق‌ساخته است كه پايايی آن مطابق آلفای کرونباخ، معادل 83/0تعيين گرديده است. برای تجزیه و تحليل اطلاعات، علاوه بر روش‌های آمار توصيفي، از آزمون استنباطي Z تک گروهی و تحليل واريانس يک راهه(F) استفاده شده است. یافته‌ها نشان مي‌دهد: طراحی و ترسيم محتوای متون برنامه درسی بر مبنای آموزه های فرهنگ اسلامي؛ تأمين، تربيت و به‌کارگيری مديران حساس به ارزش‌های اسلامی؛ به‌کارگيری نمادهای ارزشی متناسب با دانشگاه اسلامی در طراحی محيط و فضاهای آموزشی؛ ايجاد جوّ فرهنگی مناسب بين کارمندان و استادان از طریق التزام عملی به رعایت ارزش‌های اسلامی - به ترتیب - از مهم‌ترين عوامل مؤثر در توسعه و تحکيم ارزش‌های اسلامی در بین دانشجویان هستند.


كليدواژه‌ها: ارزش‌هاي اسلامی، دانشجويان، استادان دروس معارف اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی قم.