ماهنامه علمي- ترويجي
ماهنامه علمي- ترويجي معرفت

بایگانی نشریه

الگوي ارتباطي قرآني با توجه به گزاره‌هاي الگوي ارتباطي «اِن. اِل. پي»

سال بيست و ششم ـ شماره 238 (ويژة جامعه‌شناسي)
مسعود رفیع / دانشجوی کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه صدا و سیما                                nmasoodn20@gmail.com  دريافت: 19/12/1395                                                     پذيرش: 23/4/1396چکیده


«اِن. اِل. پی» الگوي جدیدی در علم ارتباطات است. پژوهشگران «اِن. اِل. پی» بر این باورند که اگر کسی در این جهان فضیلتی را کسب کرده که مطلوب دیگری است، او نیز می‌تواند همان فضیلت را به دست آورد، درصورتی‌که راضي به پرداخت هزینه، زمان و تلاش لازم برای آن باشد. هدف اصلی این پژوهش به دست آوردن الگوی ارتباطی قرآنی با توجه به شاخص‌هاي الگوي ارتباطی «اِن. اِل. پی» است. روش پژوهش در این تحقیق، تحلیل محتوا است، به این صورت که با توجه به مقوله‌های الگوهاي ارتباطی «اِن. اِل. پی» از طریق قرآن کریم، الگوی ارتباطی قرآنی به دست می‌آيد. نتیجة حاصل از این پژوهش به دست آمدن الگوی ارتباطی قرآنی شامل نحوة برقراری ارتباط کلامی و غیر‌کلامی(سیستم واكوگ و زبان بدن) و همچنین نحوة برخورد با دستگاه عصبی (نورون‌های آینه‌اي) با توجه به آموزه‌های قرآنی است.


کلیدواژه‌ها: «اِن. اِل. پی»، برنامه‌ریزی عصبی، ارتباطات قرآنی، الگوي ارتباطي. NLP.