ماهنامه علمي- ترويجي
ماهنامه علمي- ترويجي معرفت

بایگانی نشریه

همدلي و همزباني دولت و ملت؛ بازكاوي وظايف متقابل

سال بيست و ششم ـ شماره 238 (ويژة جامعه‌شناسي)


محمـد فـولادي/ دانشيار مؤسسة آموزشي پژوهشي امام خميني ره                                                             fooladi@iki.ac.irدريافت: 3/10/1395                                                       پذيرش: 21/2/1396چکيده


«همدلي و همزباني دولت و ملت»، نقشه راه و راهبردي استراتژيك از سوي رهبر فرزانه انقلاب براي سال 1394 ترسيم شده است. كالبدشكافي اين مقوله، و بازكاوي تجلي عيني آن، بيان استراتژيك و يا تاكتيكي بودن اين شعار، وظايف متقابل دولت و ملت در تحقق آن دو، و تبيين راه‌كارهاي عملي تحقق آنها هدف اين مقاله است. اين مقاله با رويكرد تحليلي و اسنادي تدوين يافته و يافته‌هاي پژوهش نشان مي‌دهد كه به هر ميزان قرابت، همدلي و همزباني و برخورد همدلانه و همگرايانه‌ دولت و ملت بيشتر باشد، وحدت، انسجام و همبستگي ملي افزايش يافته، تحقق اهداف، آرمان‌هاي متعالي و چشم‌اندازهاي بلند نظام اسلامي سريع‌تر خواهد بود. در شرايط كنوني جهاني، با رصد حوادث، وقايع و رخدادهاي پيرامون، ‌به‌ويژه در جهان اسلام،‌ تنها رمز و راز موفقيت در عرصة جهاني، «وحدت»، «اتحاد» و «انسجام» داخلي و «همدلي» و «همزباني» دولت و ملت است. ازاين‌رو، همدلي و همزباني دولت و ملت، ‌رويكردي استراتژيك و راهبردي است.


كليدواژه‌ها: همدلي و ‌همزباني، دولت، ملت، ويژگي همدلي، رويكرد تاكتيكي، استراتژيك.