ماهنامه علمي- ترويجي
ماهنامه علمي- ترويجي معرفت

بایگانی نشریه

جايگاه و مؤلفه‌هاي عزت نفس در قرآن و روايات


سال بيست و ششم ـ شماره 239 (ويژة اخلاق)
محمد فرهوش / دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی مؤسسه اخلاق و تربیت                                Farhoush.mohammad@gmail.com


رضا مهکام / استاديار مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره                                         reza.mahkam@gmail.com


علی همت بناری / استادیار جامعة المصطفی العالمیه                                                                          ah.banari@gmail.com


دريافت: 29/9/95                                   پذيرش: 13/2/96


 چکیده


«عزت نفس» احساس ارزشمندی و توانمندی است. تبیین جایگاه و مؤلفه‌هاي عزت نفس در قرآن و روایات، اهمیت آن در اخلاق اسلامی را آشکار می‌کند؛ زیرا قرآن و روایات مهم‌ترین منبع اخلاق اسلامی است. تبیین مؤلفه‌هاي عزت نفس در قرآن و روایات، زمینة مناسبی برای تدوین راه‌کارهای تقویت آن با رویکرد اسلامی فراهم می‌کند. تقویت عزت نفس با رویکرد اسلامی، بسیاری از آفات تقویت عزت نفس با رویکرد روان‌شناختی سکولار را ندارد. این مقاله با روش توصیفی ـ تحلیلی مؤلفه‌هاي عزت نفس در قرآن و روایات را جمع‌آوری و دسته‌بندی کرده است. برخی از این مؤلفه‌ها عبارتند از: احساس ارزشمندی ذاتی، احساس توانمندی به‌واسطة نصرت الهی، احساس ارزشمندی در دنیا، قیامت و آخرت به‌واسطة ایمان و عمل صالح، خودشناسی، ترک ابراز نیاز به مردم و ارتباط کریمانه با مردم.


کلیدواژه‌ها: عزت نفس،‌ حرمت خود، احساس ارزشمندی و توانمندی، اسلام