ماهنامه علمي- ترويجي
ماهنامه علمي- ترويجي معرفت

بایگانی نشریه

عوامل خاموشي فطرت از منظرقرآن كريم


سال بيست و ششم ـ شماره 239 (ويژة اخلاق)
علی عارفی مسکونی / استاديار دانشگاه شهید باهنر کرمان                                                       aliarefi4762@yahoo.com


فاطمه درویشي بياضي /  سطح 3 حوزه علميه رشته تفسير و علوم قرآنی                                            mrl341@chmail.ir


دريافت: 23/8/95                                   پذيرش: 22/2/96


 چکیده


خداوند متعال انسان را آفرید و در او نیرو و کششی درونی به سمت خیرات و خوبی‌ها و صراط مستقیم قرار داد. این نیروی درونی «فطرت» نامیده می‌شود. گاهی در بین انسان‌ها کسانی دیده می­شوند که در مسیری برخلاف فطرت خویش حرکت می­کنند و به گم‌راهی می­افتند. نوشتار پیش‌رو با هدف شناسایی عواملی که سبب انحراف فطرت از مسیر اصلی­اش می­شود، به رشتة تحریر درآمده است. این مقاله با روش تحقیق استنادي و با مراجعه به تفاسیر قرآن کریم، نگاشته شده است. در این مقاله، براساس آیات قرآن کریم يازده عامل (وسوسه­های شیطانی، غفلت، کبر و خودبینی، پندارگرايي، دنیاگرایی، زنگار دل، پيروي از هوای نفس، دوست ناباب، شخصیت‌گرایی، پيروي نسنجيده از اكثريت ناآگاه، و گسستن پیوند ایمان و خانواده) به عنوان عواملی که سبب خاموشی نور فطرت می­گردند، بررسی شده است. در پایان نیز راه‌کارهایی براي پیش‌گیری از ورود به این انحرافات بیان شده است.


 


كليدواژه‌ها: فطرت، وسوسة شیطانی، غفلت، انحراف، گم‌راهی.