ماهنامه علمي- ترويجي
ماهنامه علمي- ترويجي معرفت

بایگانی نشریه

هنجارشناسي اخلاق جنسي در زندگي زناشويي از ديدگاه اسلام


سال بيست و ششم ـ شماره 239 (ويژة اخلاق)


محمدسعيد كرمي / كارشناس ارشد اخلاق كاربردي مؤسسه اخلاق و تربيت                    m_saeedkarami@yahoo.com


دريافت:22/7/95                                   پذيرش: 19/3/96


 چکیده


این پژوهش به منظور دستیابی به هنجارهای جنسی در زندگی زناشویی تدوین شده است. به همین منظور، قرآن کریم و مجموعة وسیعی از روایات مطالعه و بررسي شد. آیات مرتبط با مسائل جنسی از قرآن استخراج گرديد و پس از بازخوانی آیات استخراج‌شده، کلیدواژة متناسب با موضوعات انتخاب گردید. در نهایت هنجارهای اخلاقی ناظر به رابطة جنسی مشخص شد. پژوهش حاضر با روش استنادي به اصول اخلاق جنسی در زندگی زناشویی دست یافته و در همۀ زمينه‌ها تناسب این اصول با عقل توحیدی موردنظر بوده است. از جمله اصول اخلاقی، که در زمینة مسائل جنسی در قرآن و روایات مطرح است، عدالت، عفت، مودت، رحمت، کرامت و غیرت است.


 


کلیدواژه‌ها: اخلاق جنسی، هنجار اخلاقی، اصل اخلاقی، اخلاق کاربردی، اسلام.