ماهنامه علمي- ترويجي
ماهنامه علمي- ترويجي معرفت

بایگانی نشریه

«تابوت عهد» از منظر قرآن و تورات

سال بيست و ششم ـ شماره 242 ( ويژه روانشناسي )سیدعبدالهادی حسینی / کارشناس ارشد دین‌شناسی مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خمینی تابوت عهد        seyyedhadihoseini@yahoo.comدريافت: 11/3/96                  پذيرش: 29/8/96چکیدهفرهنگ یهودیان با نماد‌هايي شکل گرفته است. این نمادها در حقیقت، تاریخ یهودیت را ساخته‌اند که در این میان، «تابوت عهد» از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است؛ زيرا نسخۀ اصلی تورات، یعنی ده فرمان الهی، در این تابوت قرار داشته و موجب امنیت و آرامش‌خاطر بنی‌اسرائیل در جنگ‌ها بوده است. این تابوت نشانه‌ای برای پادشاهی طالوت از جانب خداوند و موجب رفع اختلاف این قوم در درگیری‌ها و نزاع‌ها بوده است. تابوت عهد تا پیش از خرابی معبد در سال 586 ق.م توسط بخت‌النصر در اختیار بني‌اسرائیل بوده، اما پس از آن مفقود گردیده و تاکنون اثری از آن بر جای نمانده است. این نوشتار با رویکردی توصیفی ـ تحلیلی و روشی تطبیقی به بررسی چگونگی شکل‌گیری این نماد دینی و اهمیت و جایگاه آن نزد بنی‌اسرائیل می‌پردازد و در این زمينه، از متون اصلی اسلام و یهودیت، یعنی قرآن و تورات، سود جسته است.کلیدواژه‌ها: تابوت عهد، بنی‌اسرائیل، موسی علیه السلام، هارون علیه السلام، نماد، قرآن، تورات.