ماهنامه علمي- ترويجي
ماهنامه علمي- ترويجي معرفت

بایگانی نشریه

قرآن و روش‌هاي گرايشي در تربيت مناسكي


سال بيست و هفتم ـ شماره 246 (ويژة علوم تربيتي)
وحيد ارغواني فلاح / کارشناس ارشد علوم تربیتی مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني علیه السلام      vaf5445@gmail.com

سيدمحمدصادق موسوي‌نسب / استاديار مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني علیه السلام     mosavi@qabas.net

دريافت: 1/11/96                    پذيرش: 15/2/97

 چکیده

در تربیت مناسکی، که یکی از حوزه‌های تربیت دینی است، به مباحث گوناگوني می‌توان پرداخت که یکی از آنها «روش‌های تربیت مناسکی» است. روش‌ها به بیان نحوة اقدام و عمل می‌پردازند و دارای اقسام متعددی هستند. بدین‌روي، اين تحقیق تنها درصدد معرفی روش‌های گرایشی در تربیت مناسکی است. بنابراین، هدف پژوهش حاضر به دست آوردن روش‌های معتبر تربیتی از منابع دینی است که این امر با مراجعه به آیات الاحکام میسر شده است. در این تحقیق، از روش «توصیفی ـ تحلیل محتوا» استفاده‌ شده و برای جمع‌آوری داده‌ها، از روش کتابخانه‌ای و مراجعه به قرآن بهره‌گیری شده است و پس از گردآوری آیات عبادی و مناسکی و مراجعه به تفاسیر و منابع تربیتی متعدد، بیاناتی که دارای رهنمود تربیتی بوده گزینش ‌شده و روش‌ها از آنها به دست آمده و در سه دستة زمینه‌ساز (شش روش)، ایجادی (شش روش) و اصلاحی (چهار روش) دسته‌بندی شده است.

كلیدواژه‌ها: تربیت دینی، تربیت مناسکی، آیات‌الاحکام، روش‌های تربیت دینی، روش‌های تربیت مناسکی، روش‌های گرایشی.