ماهنامه علمي- ترويجي
ماهنامه علمي- ترويجي معرفت

بایگانی نشریه

بررسي تفاوت زن و مرد در اسلام و دلالت‌هاي آن در برنامه درسي نظام تربيت رسمي


سال بيست و هفتم ـ شماره 246 (ويژة علوم تربيتي)
هادي كريمي عقدا / دکترای فلسفة تعلیم و تربیت دانشگاه فرهنگیان یزد      hadikarimi58@gmail.com

سیدعلی حسینی‌زاده / دانشیار گروه علوم تربیتی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه     ali_hosseini@rihu.ac.ir

محمد داودی/ دانشیار گروه علوم تربیتی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه       mdavoudi@rihu.ac.ir

دريافت: 13/5/96                    پذيرش: 17/11/96

 چکیده

پژوهش حاضر به منظور ارائة الگویی برای تهیة محتوای درسی مطلوب با توجه به نگاه اسلام به تفاوت میان زنان و مردان انجام شده است. ازاین‌رو، با نشان دادن کم‌توجهی نسبت به رویکرد اسلامی به تفاوت¬های زن ومرد در هدف‌گذاری‌ها و برنامه‌های تربیتی نظام تربیت رسمی عمومی جمهوری اسلامی ایران، با استفاده از روش «تحلیلی ـ توصیفی» تفاوت های تکوینی و تشریعی زنان و مردان در آموزه‌های اسلامی مشخص گردید. سپس با توجه به تفاوت‌های مذکور و در نظر داشتن حوزه‌های یادگیری مطرح در سند برنامه درسی ملی، در حوزة یادگیری حکمت و معارف اسلامی، محتوای درسی متفاوتي برای دورة ابتدایی دختران و دورة متوسطة اول پسران پیشنهاد شد. همچنین به منظور آمادگی دختران و پسران برای تشکیل خانواده منطبق با نظام معیار اسلامی، برای دورة دوم متوسطه، کتاب درسی مستقل برای پسران و دختران با عنوان «سبک زندگی اسلامی» پیشنهاد شد تا بر اساس محتوای آن، دختران و پسران با تفاوت‌هاي یکدیگر در ویژگی‌های تکوینی و همچنین نقش‌ها و وظایفی که نسبت به یکدیگر دارند، آشنا شوند.

کلیدواژه‌ها: اسلام، تفاوت زن ومرد، برنامة درسی، تربیت رسمی عمومی، تربیت اسلامی، جنسیت و تربیت.