ماهنامه علمي- ترويجي
ماهنامه علمي- ترويجي معرفت

بایگانی نشریه

چيستي بيماري‌هاي گرايشي قلب و شيوة درمان آن در قرآن و روايات

سال بيست و هفتم ـ شماره 247 (ويژة علوم قرآني)محمد باقریان خوزانی / دكتري علوم قرآن و تفسير مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره و پژوهشگر پژوهشکده تفسیر روایی دارالحدیث   bagheryan_49@yahoo.com

دريافت: 17/7/96                    پذيرش: 25/2/97چکیده

واژۀ «قلب» که در جهان‌بینی قرآن نمایندة هویت و جان آدمی است، دستخوش آفات و بیماری‌هايی می‌گردد. تنوع این بیماری‌ها را می‌توان در ابعاد گوناگون گرایشی، بینشی و کنشی تقسیم‌بندی کرد. در این نوشتار، بیماری‌های قلب از منظر قرآن، تنها در بعد گرایشی آن با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی مطالعه و بررسی شده و راهکارهای مناسب برای بهبود بخشیدن به آنها از منظر قرآن کریم ارائه گردیده است. بررسی بیماری‌های گرایشی که در قرآن کریم به قلب نسبت داده ‌شده‌اند، این نتیجه را به‌دست می‌دهد که بيشترين عامل این بیماری‌ها فاصله گرفتن از خداوند و بی‌توجهی به دستورات انسان‌ساز فردی و اجتماعی الهی است که در قرآن کریم و کلام معصومان علیها السلام منعکس شده است.

کلیدواژها: قلب، صدر، فؤاد، بیماری گرایشی، درمان.