ماهنامه علمي- ترويجي
ماهنامه علمي- ترويجي معرفت

بایگانی نشریه

بررسي تطبيقي مكان‌ها و زمان‌هاي مقدس در قرآن و كتاب مقدس

سال بيست و هفتم ـ شماره 247 (ويژة علوم قرآني)سيدمحمدحسن صالح / دانشجوي دكتري اديان و عرفان مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    m.hasansaleh2010@gmail.com

دريافت: 4/6/96                    پذيرش: 18/4/97

چکیده

تقسیم هستی به قدسی و غیرقدسی، از مهم‌ترین شاخصه‌های یک دین و آیین به‌شمار می‌رود. ادیان ابراهیمی، یعنی یهودیت، مسیحیت و اسلام، از این قاعده مستثنا نیستند و بر دو مفهوم مقدس و نامقدس تأکید می کنند. برخلاف ادیان اسطوره‌ای، کشف این مقدسات بر اساس خبر الهی و کتب مقدس (عهدین و قرآن کریم) انجام می‌شود. در این تحقیق با مراجعه به متون نقلی این سه دین، یعنی قرآن و عهدین، اماکن و ازمنة مقدس استخراج شده است. براساس یافته‌های این تحقیق، با توجه به محوری بودن اعتقاد به خداوند و ادعای توحید در هر سه دین، می‌توان راز تقدس این مکان‌ها و زمان‌ها را تجلی خداوند (یهوه، اقانیم سه‌گانة تثلیث و الله) در آنها دانست.

كليدواژه‌ها: تقدس، مقدس، قرآن کریم، عهد جدید، عهد عتیق.