ماهنامه علمي- ترويجي
ماهنامه علمي- ترويجي معرفت

بایگانی نشریه

گستره آراء مشهوره از منظر فارابي و ابن‌سينا

سال بيست و هفتم ـ شماره 250 (ويژة فلسفه)مهناز امیرخانی/ استادیار گروه فلسفه دانشگاه الزهراء علیه السلام    Amirkhani@alzahra.ac.ir

سيده مليحه پورصالح اميري / كارشناس ارشد الهيات و معارف اسلامي دانشگاه الزهرا علیه السلام    poorsaleh68@gmail.com

دريافت: 31/1/97                    پذيرش: 25/5/97

چکیده

این مقاله به روش تحليلي ـ‌ توصيفي درصدد تعیین گسترة مشهورات و دامنة عملکرد آن از دیدگاه فارابی و ابن‌سینا به‌عنوان فیلسوفان بزرگ اسلامی است. فارابی و ابن‌سینا هر دو به گسترة وسیع مشهورات در سه صنف و به اقسام کمی مشهورات پرداخته‌اند. تنها تفاوت آنها این است که ابن‌سینا اسم‌های جدیدی برای اقسام مشهورات جعل کرده است. در مبحث تداخل، ابن‌سینا برخلاف فارابی ـ که تنها به تداخل مشهورات با یقینیات پرداخته است ـ به تداخل آنها با سایر مواد اقیسه اشاره می‌کند. به نظر می‌رسد ابن‌سینا مانند یک شارح نوآور، به شرح و بسط دیدگاه فارابی پرداخته است و به‌طور ضمنی به گستردگی حوزة عملکرد و تأثیرگذاری مشهورات در تمام جنبه‌های علمی و زندگی اجتماعی اشاره می‌کند. سرانجام، دیدگاه این دو فیلسوف در مورد غایت نهایی مشهورات و صنعت جدل، در راستای وصول به اهدافشان یعنی فلسفه، رسیدن به معرفت خداوند بزرگ و مرتبة شهود و حق‌الیقین است.

کلیدواژه‌ها: گسترة وسیع مشهورات، اقسام کمی مشهورات، تداخل مشهورات، گستردگی حوزة عملکرد مشهورات، حق‌الیقین.