ماهنامه علمي- ترويجي
ماهنامه علمي- ترويجي معرفت

بایگانی نشریه

واكاوي نظرية حدوث اسمائي در انديشة حكيم سبزواري

سال بيست و هفتم ـ شماره 250 (ويژة فلسفه)سميه اميني كهريزسنگي / دانشجوی دکتری عرفان اسلامی و اندیشه امام خمینی ره پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی    Mohajer0020@yahoo.com

دريافت: 9/2/97                    پذيرش: 29/6/97

چکیده

مسئله حدوث اسمائی، از جمله مسائل عرفانی فلسفی است که توسط حاج ملاهادی سبزواری بیان شده است و به جهان عرفانی اشاره می‌کند که از ذات احدیت شروع و به عالم ناسوت ختم می‌شود. برخی بین این حدوث و حدوث‌های دیگر در فلسفه تفاوتی قائل نشده و مطرح کردن آن را غیر‌ضروری دانسته‌اند. در اینجا سعی ما بر این است تا با روش تحليلي ـ توصيفي با بیان انواع آن از نظر فلاسفه و تفاوت بین آنها، به تبیین مسئلة حدوث اسمائی بپردازیم. از‌آنجا‌که در جهان عرفانی سخن از ظهور و خفا‌ست، حدوث اسمی، تمام ماسوی‌الله از عوالم عقول و مجردات تا عالم ملک را در‌برمی‌گیرد. تبیین حدوث اسمی با جهان عرفانی که از مرتبة غیب‌الغیوب آغاز می‌شود، تا مراحل مادون امکان‌پذیر است؛ زیرا وجود، چه در سیر نزولی و چه در سير صعودی، به مرحله‌ای می‌رسد که هیچ اسم و رسمی نیست، جز ظهور اسماي خداوند؛ و این همان حدوث اسما است؛ اما جهان فلسفی از مرتبة خلق آغاز می‌شود و متفاوت از آن خواهد بود.

كليدواژه‌ها: حدوث، قدم، حدوث اسمائی، حدوث دهری، حاج ملاهادي سبزواری.