ماهنامه علمي- ترويجي
ماهنامه علمي- ترويجي معرفت

بایگانی نشریه

صدور انقلاب اسلامي در انديشة سياسي امام خميني ره

سال بيست و هفتم ـ شماره نهم، پياپي 252 (ويژة علوم سياسي)مرتضی علویان / استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه مازندران    M.alavian@umz.ac.ir

لیلا حسن‌نیا / دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه مازندران    L.hasannia123@gmail.com

فاطمه پورحسن درزی / دانشجوی دکتری مدرسی معارف اسلامی دانشگاه تهران    f.pourhasan.darzi@ut.ac.ir

دريافت: 25/01/97                    پذيرش: 18/07/97

چکیده

انقلاب اسلامی ایران الگوی بیداری بشریت در عصر حاضر است. همچنين امام خمینی ره معمار و بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران، که اندیشة سیاسی‌اش مبتنی بر فقه سیاسی شیعه است، معیار شناخت مبانی انقلاب اسلامی قرار می‌گیرد و تاکنون در جهت‌دهی و جریان‌سازی در میان نهضت‌ها و ملت‌های مبارز جهان نقش تعیین‌کننده داشته است. در اندیشة ايشان، با توسعة حوزة مسئولیت‌های نظام اسلامی، هدف از تأسیس چنین نظامی در سه سطح ملی، منطقه‌ای و جهانی تعریف می‌شود. ایشان در بعد منطقه‌ای و جهانی، صدور انقلاب، یعنی تلاش در جهت توسعة نفوذ اسلام در میان مردم دنیا را مسئولیت اصیل دولت اسلامی در ورای سرزمین‌های ملی می‌داند که از طریق اصل واجب «امر به معروف و نهی از منکر» به عنوان یکی از مهم‌ترین مفاهیم دین اسلام، با همکاری همة ارکان نظام، باید پی‌گیری شود. در اندیشة سیاسی ايشان اهداف صدور بین‌المللی انقلاب شامل ذاتي و اجتناب‌ناپذير بودن؛ صدور الگوی ارزش‌های مطلوب، اجرای تکلیف شرعی، نفی ظلم و حمایت از مظلوم؛ تاکتيک تهاجمي؛ پی‌گیری اصل «دعوت»؛ نفی سبیل؛ حفظ دارالاسلام؛ و زمینه‌سازی براي حکومت جهانی اسلام است. مقالة‌ حاضر به روش تحليلي ـ توصيفي انجام گرفته است.

کلیدواژه‌ها: صدور انقلاب، اندیشة سیاسی امام خمینی ره، فقه سیاسی شیعه، امر به معروف و نهی از منکر.