ماهنامه علمي- ترويجي
ماهنامه علمي- ترويجي معرفت

بایگانی نشریه

راه‌كارهاي اقتصاد مقاومتي و تهاجمي در سيرة نبوي

سال بيست و هفتم ـ شماره دهم، پياپي 253 (ويژة اقتصاد) (دي1397)سیدمحمدحسین میرصانع / کارشناس ارشد علوم حدیث حوزه علميه قم    mirsane62@gmail.com

دريافت: 17/04/97                    پذيرش: 19/10/97

چکيده

بهبود وضعیت اقتصادی، جزء مهم‌ترین اهداف تشکیل یک ملت محسوب می‌شود. یافتن راه‌کارهای رسیدن به این امر، همواره مهم‌ترین رکن یک نظام اقتصادی بوده و زمانی این راه‌کارها اهمیت بیشتری می‌یابد که آن ملت، با فشارهای اقتصادی روبه‌رو باشد. در چنین شرایطی باید نظام اقتصاد مقاومتی را برگزید. این پژوهش با روش تحليلي ـ توصيفي تلاش می‌کند تا با بررسي سيرة نبوی به اين پرسش پاسخ دهد كه چگونه مي‌توان اقتصاد مقاومتی مطلوب را در جامعه ایجاد و نه‌تنها از سیطرة اقتصادی دشمنان خارج شد، بلکه راه‌کارهای اقتصاد تهاجمی را نیز مورد بررسی قرار می‌داد. براين‌اساس، با بیان راه‌کارهای پیامبر اكرم صلی الله علیه و آله در مسیر اقتصاد مقاومتی تا اقتصاد تهاجمی، بر این نکته تأکید دارد که پیامبر در شعب ابی‌طالب، با اقتصاد مقاومتی خود، به رفع موانع اقتصادی دشمن پرداخت، و سپس با ممانعت از سیطرة اقتصادی کفار قریش، به ایجاد رفاه اقتصادی اقدام نمود. این عوامل موجب گردید تا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در اخرین مرحله، به اقتصاد تهاجمی روی آورده، و دشمنان اسلام را از نظر اقتصادی با شکست مواجه سازد.

كليدواژه‌ها: اقتصاد در اسلام، رفاه اقتصادی، تحریم اقتصادی، اقتصاد مقاومتی.