ماهنامه علمي- ترويجي
ماهنامه علمي- ترويجي معرفت

بایگانی نشریه

شناسايي و اندازه‌گيري شاخص استحقاق در بانك‌داري اسلامي

سال بيست و هفتم ـ شماره دهم، پياپي 253 (ويژة اقتصاد) (دي1397)حمزه معلی / دانشجوي دكتري اقتصاد مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    moalla57@yahoo.com

دريافت: 29/03/97                    پذيرش: 07/09/97

چکيده

تحقق عدالت اقتصادي يكي از آرمان‌هاي مهم بانك‌داري اسلامي است. عدالت اقتصادي در بانك‌داري اسلامي به معناي مراعات حقوق اقتصادی افراد در حوزة رفتارها و روابط اقتصادی است. همچنین تحقق عدالت اقتصادي در بانك‌داري اسلامي، مشروط به تحقق معيارهاي چهارگانة کارایی، برابری، استحقاق و توازن است.

این تحقیق به روش تحليلي ـ توصيفي، از بین معیارهای ذکر‌‌شده، به بررسی و شاخص‌سازی معیار استحقاق در بانک‌داری اسلامی خواهد پرداخت. تحقق استحقاق‌ها در نظام بانک‌داری اسلامی را می‌توان با شاخص‌هایی همچون انجام کامل تعهدات مندرج در قرارداد، پرداخت حق حاکمیت در دریافت سپرده‌های قانونی و پرداخت بموقع دیون و مطالبات سنجید.

كليدواژه‌ها: معیار، شاخص، عدالت اقتصادی، استحقاق، بانک‌داری اسلامی.