ماهنامه علمي- ترويجي
ماهنامه علمي- ترويجي معرفت

بایگانی نشریه

تأثير اوراق قرض‌الحسنه بر رشد اقتصادي از رهگذر توسعة مالي

سال بيست و هفتم ـ شماره دهم، پياپي 253 (ويژة اقتصاد) (دي1397)بهنام عرب بافرانی / دانشجوی دكتري علوم اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی اراک    bafrani.sangar@gmail.com

علی‌اصغر هادوی‌نیا / دانشيار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی    alihadavinia@gmail.com

دريافت: 11/04/97                    پذيرش: 29/09/97

چکده

مكتب اقتصادي اسلام با تحريم ربا، «قرض‌الحسنه» را به عنوان بهترين شيوه جايگزين براي ربا در نظر گرفته است. قرض‌الحسنه، به عنوان یک رفتار اقتصادی، برگرفته از حاکمیت ارزش‌های اسلامی، از روش‌های تأمین مالی مورد تأکید اسلام است. اوراق‌سازی مبتنی بر این نهاد، در قالب مفهوم توسعة مالی و از طریق تخصیص بهینة سرمایه، تأمین مالی طرح‌های بزرگ و تجهیز بیشتر پس‌اندازها، تنوع و گسترش ابزارهای مالی، با تأکید بر مدیریت ریسک و ایجاد امکان دریافت پاداش نوآوری، موجب رشد اقتصادی می‌شود. این مقاله، با روش توصیفی ـ تحلیلی، در پی پاسخ به این پرسش است که آیا اوراق قرض‌الحسنه، بر رشد اقتصادی موثر است؟ در این پژوهش، ضمن تشریح اوراق قرض‌الحسنه و مزایای آن، به بررسی چگونگی تأثیر اوراق‌سازی، به عنوان نمادی از توسعة مالی بر رشد اقتصادی پرداخته‌ایم. نتایج پژوهش نشان می‌دهد اوراق قرض‌الحسنه، با توجه به مزایایی که دارد، به عنوان نمادی از توسعة مالی بر رشد اقتصادی موثر خواهد بود.

کلیدواژه‌ها: قرض‌الحسنه، اوراق قرض‌الحسنه، رشد اقتصادی، توسعة مالی.