ماهنامه علمي- ترويجي
ماهنامه علمي- ترويجي معرفت

بایگانی نشریه

اتقان در توليد و پيامدهاي آن

سال بيست و هفتم ـ شماره دهم، پياپي 253 (ويژة اقتصاد) (دي1397)ایمان رفیعی پیشوری / دانشجوي دكتري علوم اقتصادي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    i.rafiee.p@gmail.com

محمدجمال خلیلیان اشکذری / دانشيار گروه اقتصاد مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    m_khalil411@yahoo.com

دريافت: 18/02/97                    پذيرش: 28/08/97

چکیده

در پیشرفت اقتصادی یک کشور عوامل و متغیرهای بی‌شماری دخالت دارند. برخی از این عوامل به ساختار اقتصادی کشور مربوط می‌شود و برخی دیگر را می‌توان مرتبط با ساختار فرهنگی مردم دانست. اتقان کاری و انجام کار با دقت و استحکام لازم، جزو عواملی است که ریشه در فرهنگ کار افراد جامعه دارد و با تعلیمات لازم می‌توان به اصلاح و نهادینه‌سازی آن پرداخت. بهبود این متغیر می‌تواند اثرات متعددی در وضعیت اقتصادی فرد و جامعه به جای نهد که براساس نتایج مقاله که به روش تحلیلی به دست آمده است، این پیامدها برای فرد در سطح مشاغل آزاد شامل حفظ آبرو، افزایش درآمد و ایجاد انگیزه، در سطح مشاغل بنگاهی شامل بهره‌مندی از پاداش‌های درنظرگرفته‌شده، ارتقای جایگاه و پست اجرایی و الگو شدن برای سایر همکاران، و در سطح مشترک بین این دو شامل روحیة مسئولیت‌پذیری و آرامش قلبی و روحی انسان می‌باشند. همچنین محکم‌کاری برای بنگاه نیز اثراتی از جمله افزایش اعتبار بنگاه، کاهش هزینه‌ها و افزایش سود، ایجاد روابط انسانی در محل کار و افزایش کیفیت محصول تولیدی را به دنبال خواهد داشت. اثرات این امر برای جامعه، عزت و استقلال اقتصادی، بهبود اقتصادی و تراز تجارت خارجی، و تقویت نیروی کار داخلی برشمرده شده است.

کلیدواژه‌ها: اتقان، محکم‌کاری، سهل‌انگاری، مسامحه‌کاری، تولید، پیامد.