ماهنامه علمي- ترويجي
ماهنامه علمي- ترويجي معرفت

بایگانی نشریه

نقد و بررسي ديدگاه تعامل با آمريكا به عنوان راهبرد حل مشكلات كلان اقتصادي كشور

سال بيست و هفتم ـ شماره دهم، پياپي 253 (ويژة اقتصاد) (دي1397)سیدمحمدکاظم رجائی / دانشیار گروه اقتصاد، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره.    smk_rajaee@yahoo.co.uk

دريافت: 17/06/97                    پذيرش: 13/10/97

چکيده

در دیدگاه تعامل با آمريكا، جهانی‌شدن یک پدیده خودجوش است كه قدرت‌های بزرگ این حرکت را تسریع می‌بخشند. پیشرفت و رفاه، از طریق قرارگرفتن در دهکده جهانی و جهانی‌شدن پدید می‌آید. هر کشوری در صورتی از مزایای جهانی‌شدن بهره‌مند مي‌شود که بتواند همگرایی خود با نظام جهانی را به اثبات برساند. جهانی‌شدن، تغییراتی در ساختارهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را مطالبه می‌کند. در روند یکپارچه شدن اقتصاد جهانی، سرمایه به سمت مناطقی از جهان میل پيدا مي‌كند که نسبت به معیارهای نظم جهانی بیشتر تمکین کند. عمده معیارهای نظم جهانی، عبارتند از: کنار گذاشتن تنش با اسرائیل، کاهش قدرتِ بخش سنتی حاکمیت، جدایی دین از سیاست، کاهش هزینه‌های نظامی و استعفا از نقش رهبری دنیای جنوب. هدف مقاله، تبیین دیدگاه تعامل و نقد آن، با روش تحلیلی ـ توصیفی است.

كليدواژه‌ها: تعامل با آمریکا، جهانی‌سازی، اقتصاد سیاسی، نظم جهانی، معیارهای نظم جهانی.