ماهنامه علمي- ترويجي
ماهنامه علمي- ترويجي معرفت

بایگانی نشریه

ثبات و امنيت اقتصادي؛ پرتويي از اقتصاد مقاومتي

سال بيست و هفتم ـ شماره دهم، پياپي 253 (ويژة اقتصاد) (دي1397)محمدجمال خلیلیان اشکذری / دانشيار گروه اقتصاد مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    m_khalil411@yahoo.com

محمدحسين دوستي / كارشناس ارشد اقتصاد مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره

دريافت: 16/07/97                    پذيرش: 22/10/97

چکيده

ایجاد ثبات و امنيت اقتصادي با تحقق اقتصاد مقاومتي، مستلزم شناسایی زمینه‌ها و نقاط آسیب‌زا و همچنین ارائة راه‌حل برای برطرف کردن آن است. این مقاله با روش تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش است که از دیدگاه اقتصاد مقاومتی، چه عواملی باعث آسیب‌پذیری اقتصاد کشور از جهت ثبات و امنيت آن مي‌شود؟ و چگونه می‌توان آسيب‌پذيري مذکور را کاهش داد؟ این تحقیق درصدد اثبات آن است که اسلام رویکرد خاصی نسبت به  ثبات و امنیت اقتصادی و چگونگی رفع آسيب‌هاي آن دارد که در پاره‌ای از موارد متمايز از رویکرد اقتصاد متعارف می‌باشد. بر اساس یافته‌های پژوهش، گسترش فرهنگ و سبک زندگی اقتصادی مبتنی بر مصرف‌گرایی، تولید غیرنافع و همچنین بي‌توجهي به حقوق فقرا در اموال اغنیا، موجب آسیب‌پذیری اقتصاد جامعه از جهت ثبات و امنيت می‌شود. در مقابل، رواج سبک زندگی اقتصادی اسلامی، اصلاح قوانین و اصلاح ساختارهای اقتصادی، موجب تحکيم امنیت و ثبات اقتصادی می‌شود.

كليدواژه‌ها: اقتصاد مقاومتی، ثبات اقتصادی، امنیت اقتصادی، آسیب‌پذیری اقتصادی.