ماهنامه علمي- ترويجي
ماهنامه علمي- ترويجي معرفت

بایگانی نشریه

مهرباني با مردم


سال بيست و هفتم ـ شماره دوازدهم، پياپي 255آيت‌الله علامه محمدتقي مصباح

چكيده

اين مقال شرحي است بر كلام اميرمؤمنان علي علیه السلام پيرامون نشانه‌هاي مؤمنان واقعي. يكي ديگر از اين ويژگي‌هاي مؤمنان واقعي اين است كه «مردم به خيرش اميدوار و از آزارش در امان باشند». مهرباني با مردم سفارش دين و آموزه‌هاي ديني است. اطاعت و فرمانبردادي از خداون سه مرحله دارد: 1. بنده به جهت ترس از عذاب، خدا را اطاعت مي‌كند. 2. طمع به ثواب و پاداش عامل اطاعت خداست. 3. عشق و محبت به خدا عامل اطاعت و عبادت خداست. مرحلة سوم، مهم‌ترين و عالي‌ترين مرتبه عبادت خداست. خداي متعال چون شايسته عبادت است، مؤمن او را عبادت مي‌كند. عبادتي كه حضرت معصومان علیهم السلام ما را بدان سفارش مي‌كنند و عمل مي‌كنند، نوع سوم بندگي است. ما هم كه خود را پيرو واقعي ائمة اطهار علیهم السلام مي‌دانيم، بايد مثل ايشان باشيم.    

ديگرخواهي و مهرباني با مردم و گذشت و فداكاري در اسلام بسيار سفارش شده و اين تنها از عهدة كساني برمي‌آيد كه شيعة واقعي بود، عظمت خداي متعال را درك كرده و با مردم مهربانند.

كليدواژه‌ها: مهرباني با مردم، عظمت بندگي، ديگرخواهي براي خدا، عشق به اولياي خدا.