ماهنامه علمي- ترويجي
ماهنامه علمي- ترويجي معرفت

بایگانی نشریه

راه‌كارهاي مديريت اقتصادي زنان در سبك زندگي اسلامي


سال بيست و هفتم ـ شماره دوازدهم، پياپي 255
طاهره سلیمانی / سطح سه گرایش فقه و اصول حوزة علميه كوثر استان البرز     soleymani.z77@gmail.com

فهیمه شهابی / سطح دو حوزة علمیه کوثر استان البرز        agznfri12msher@gmaih.com

ياسر صولتي / دانش‌‌آموخته حوزه علميه قم        solati@iki.ac.ir

دريافت: 05/04/97                    پذيرش: 27/08/97

چکيده

مسئلة اقتصاد و كسب معاش، از ابتدايي‌ترین و ضروري‌ترين مسائلي است كه همواره با زندگي نوع بشر همراه بوده و قسمت عمده‌اي از حيات انساني را تشكيل مي‌دهد. نظام اقتصادي حاكم بر خانواده بايد به‌گونه‌اي باشد كه بتواند با پيشرفت زندگي بشر در هر عصري، مشكلات و موانع موجود را برطرف كند. بدون ترديد هريك از اعضاي خانواده با تدابير درست خويش در مديريت اقتصادي خانواده نقش جدي دارند. در اين ميان نقش زنان با توجه به جايگاه و مسئوليت آنان از اهميت برخوردار است. در نظام تربیتی اسلام، تنها تمکن مالی و اقتصادی نیست که آرامش را برای خانواده فراهم می‌سازد، بلکه خصایص نیکی مانند: قناعت و پرهیز از اسراف، پرهیز از تجمل، و اعتدال و میانه‌روی و... بسیار توصیه شده است. در شرایط نامناسب اقتصادی، قطعاً رفتار زن خانواده است که در نقش مادر و همسر می‌تواند برای سایران الگو سازی کند و آرامش و راحتی را برای خانواده به ارمغان بیاورد. پژوهش حاضر از حیث هدف، کاربردی و از حيث روش، توصيفي ـ تحليلي است، و با استفاده از منابع و اسناد معتبر كتابخانه‌اي انجام گرفته است.

کلیدواژه‌ها: اقتصاد، مدیریت اقتصادی، خانواده، سبك زندگي اسلامي.