ماهنامه علمي- ترويجي
ماهنامه علمي- ترويجي معرفت

بایگانی نشریه

نقش هوش فرهنگي و سرماية اجتماعي در مسئوليت‌پذيري اجتماعي دبيران


سال بيست و هفتم ـ شماره دوازدهم، پياپي 255سیف‌اله فضل‌الهی قمشي / استادیارگروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم    fazlollahigh@yahoo.com

نرگس افراسیابی / كارشناس ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساوه    313.afrasiabi@gmail.com

دريافت: 27/03/97                    پذيرش: 10/08/97

چکيده

هدف پژوهش، پیش‌بینی مسئولیت‌پذیریِ اجتماعی دبیران مدارس متوسطه، براساس هوش‌فرهنگی و سرمایة‌ اجتماعی است. روش پژوهش از نظر اهداف، کاربردی و به لحاظ شیوة گردآوری اطلاعات، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعة آماری پژوهش 460 نفر، و نمونة آماری ۲۱۰ نفر است، که بر اساس جدول مورگان و به شیوة تصادفی ـ طبقه‌ای، انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامة هوش فرهنگی «آنگ» و همکاران (۲۰۰۷)، سرمایة اجتماعی«ناپاهیت» و «گوشال»(۱۹۹۸)، مسئولیت‌پذیری اجتماعی «گاف»(۱۹۸۴)، به‌ترتیب: با پایایی 81/0، 78/ 0و 83/0، بر اساس آلفای کرانباخ استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات، علاوه بر روش‌های توصیفی، از آزمون‌های استنباطی«کلموگروف ـ اسمیرنف»، همبستگی «پیرسون»، در قالب نرم‌افزار SPSS استفاده شد. نتایج نشان داد: 1. میان هوش فرهنگی و سرمایة اجتماعی، با مسئولیت‌پذیری دبیران مدارس متوسطه، رابطه وجود دارد. 2. میان ابعاد شناختی، ساختاری و رابطه‌ای سرمایة اجتماعی، با مسئولیت‌پذیری دبیران رابطه وجود دارد. 3. میان ابعاد فراشناخت، شناخت، انگیزشی و رفتاری از هوش فرهنگی، با مسئولیت‌پذیری دبیران رابطه وجود دارد. در نهایت، هوش فرهنگی و سرمایة اجتماعی پیش‌بینی‌کنندة مناسبی برای مسئولیت‌پذیری اجتماعی دبیران هستند.

كليدواژه‌ها: مسئولیت‌پذیری، هوش ‌فرهنگی، سرمایة اجتماعی، دبیران