ماهنامه علمي- ترويجي
ماهنامه علمي- ترويجي معرفت

بایگانی نشریه

ميزان پايبندي عملي به‌ دين و ارتباط آن با نوع و ميزان استفاده از رسانه‌ها (مطالعه موردي: معلمان شهرستان دهلران)


سال بيست و هفتم ـ شماره دوازدهم، پياپي 255
اصغر میرفردی / دانشیار بخش جامعه‌شناسی و برنامه‌ریزی اجتماعی دانشگاه شیراز    amirfardi@shirazu.ac.ir

عبدالله ولی‌نژاد / کارشناس ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه یاسوج         abdollahvalinejad@gmail.com

دريافت: 07/09/97                    پذيرش: 16/11/97

چکيده

این مقاله، با هدف مطالعه نقش رسانه در میزان پایبندی عملی معلمان شهرستان دهلران به ‌دین انجام شده است. براساس جدول مورگان، حجم نمونه 300 نفر محاسبه ‌شده است که با روش نمونه‌گیری سهمیه‌ای (جنس و مقطع آموزشی) انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه‌ای ترکیبی محقق‌ساخته و دیگران‌ساخته است که پس از تأیید اعتبار آن توسط صاحب‌نظران، پایایی پرسشنامه «میزان پایبندی عملی به‌ دین» با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (71/0)، محاسبه ‌و مورد استفاده قرار گرفت. یافته‌ها تفاوتی معنادار در «میزان پایبندی عملی به ‌دین» پاسخ‌گویان، با توجه به‌«جنسیت» و «مقطع آموزشی» آنان را نشان داد. براین‌اساس، هیچ تفاوت معناداری در «میزان پایبندی عملی به ‌دین» پاسخ‌گویان، با توجه به ‌سایر متغیرهای زمینه‌ای مورد مطالعه، و همچنین «نوع رسانه مورد استفاده» و «میزان استفاده از رسانه مورد استفاده» آنها، وجود ‌نداشت. در نهایت فقط متغیرهای «مقطع آموزشی ابتدائی» و «جنسیت» توانستند وارد مدل رگرسیونی عوامل تببین‌کنندة «میزان پایبندی عملی به ‌دین» شوند و به ‌میزان 6/4 درصد از تغییرات آن را تبیین نماید.

کلیدواژه‌ها: دین‌داری، معلم، رسانه، دهلران، ایران.