ماهنامه علمي- ترويجي
ماهنامه علمي- ترويجي معرفت

بایگانی نشریه

روش‌هاي اصلاح عادات ناپسند در قرآن كريم

سال بيست و هشتم ـ شماره دوم، پياپي 257 (ويژة علوم قرآني)علی رهید / دانشجوي دكتري تفسیر و علوم قرآن مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره    alirahid66@gmail.com

امیررضا اشرفی / دانشیار مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره    ashrafi@qabqs.net

دريافت: 09/04/97                    پذيرش: 07/10/97

چکيده

قرآن کریم، رفتارهای خوب و بد آدمی را ـ به‌ویژه اگر به شکل عادت درآمده باشد ـ در سعادت یا شقاوت او مؤثر می‌داند؛ ازاین‌رو، برای سوق دادن انسان‌ها به رفتارها و عادات پسندیده و اصلاح رفتارها و عادات ناپسند، از روش‌های گوناگونی یاد کرده است. این مقاله به شیوة تفسیر موضوعی این روش‌ها را بررسی می‌کند. نتیجة بررسی نشان می‌دهد که قرآن کریم برای اصلاح عادات ناپسند انسان از روش‌هایی مانند: آگاهی‌بخشی و انذار، به‌کارگیری اصل تدریج، روش مقابله به ضد، ارائة الگو، تلقین، مشارطه، ترک محیط، تغییر مؤلفه‌های عادت، کنترل مبادی ورودی قلب، تقویت اراده، تشویق و تنبیه، استفاده کرده است.

كليدواژه‌ها: عادات ناپسند، روش اصلاح عادات ناپسند، اصلاح عادات ناپسند در قرآن.