ماهنامه علمي- ترويجي
ماهنامه علمي- ترويجي معرفت

بایگانی نشریه

خاستگاه انديشه‌هاي سياسي علما در جريان نهضت ملي شدن نفت با تأكيد بر ديدگاه‌هاي آيت‌الله كاشاني

سال بيست و هشتم ـ  شماره ششم، پياپي 261 (ويژة تاريخ)حمیده دانشجو / کارشناس ارشد تاریخ ایران اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد    hdaneshjoo1393@gmail.com

هادی وکیلی / دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد         vakili@ferdowsi.um.ac.ir

دريافت: 21/1/98                    پذيرش: 13/4/98

چکيده

ملی‌شدن صنعت نفت ازجمله تحولات مهم تاریخ معاصر ایران می‌باشد. هرچند در این جریان، نیروهای ملی و مذهبی در کنار یکدیگر به مبارزه با استبداد داخلی و استعمار خارجی برخاستند، اما تاکنون نقش ملی‌گراها در این نهضت، بیشتر مورد توجه قرار گرفته و به نقش علما در این نهضت کمتر اشاره شده است. براین‌اساس در این مقاله تلاش شده با توجه به منابع مکتوب با رویکرد تاریخی و با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی، ضمن بازخوانی نقش و جایگاه علما و مراجع در ملی شدن نفت، خاستگاه اندیشه‌های سیاسی آنان در جریان نهضت مورد بررسی قرار گیرد.

كليدواژه‌ها: نهضت ملی شدن نفت، آیت‌الله کاشانی، اندیشه‌های سیاسی علما و مراجع.

The Origins of the Ulema's Political Ideas during the Oil Nationalization Movement (Emphasizing Ayatollah Kashani's Views)Hamideh Daneshjou / MA of the History of Islamic Iran from Ferdowsi University of Mashh                                                                                                         hdaneshjoo1393@gmail.comHadi Vakili / Associate Professor at Ferdowsi University of Mashhad vakili@ferdowsi.um.ac.irReceived: 2019/04/10 - Accepted: 2019/07/04AbstractThe nationalization of the oil industry is one of the important developments in the contemporary history of Iran. Although national and religious forces have fought together against internal tyranny and foreign colonialism, nationalists have played a greater role in the movement so far, and the role of the ulema in this movement has been less emphasized. Therefore, in this article, it is attempted to study the role and position of the ulema and religious authorities in the nationalization of oil, considering the origins of their political ideas during the movement, using historical sources and a descriptive-analytical approach.Keywords: Oil Nationalization Movement, Ayatollah Kashani, Political Thoughts of the Ulema and Religious Authorities.