ماهنامه علمي- ترويجي
ماهنامه علمي- ترويجي معرفت

بایگانی نشریه

سیر تطور مسجد جامع اموی دمشق

صفيه رضايي/ دانشجوي دكتري تاريخ دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات قم    s.sreza257@yahoo.com

مجید شاکر سلماسی/ دکترای شیعه‌شناسي دانشگاه اديان و مذاهب    shaker1361@gmail.com

دريافت: 11/5/98                    پذيرش: 25/11/98

چکيده

شناخت پیشینه مساجد و تاریخ معماری آن می‌تواند زمینه‌ساز شناخت تمدن اسلامی باشد. مسجد اموی دمشق یکی از شاهکارهای معماری اسلامی به‌شمار می‌رود، و شناخت پیشینه و معماری آن می‌تواند در چگونگی شکل‌گیری تمدن اسلام مفید باشد.    

این مقاله با روش توصیفی ـ تحلیلی و در قالب مطالعه‌ای کیفی به انجام رسیده و به دنبال پاسخ به این پرسش است که سیر تکوینی مؤلفه‌های زیبایی‌شناختی در سطح در زمانی» و «همزمانی» چه نقشی در شکل‌گیری زیبایی‌شناسی ساختار بناهای دوره اسلامی به‌ویژه قبة‌الصخره و مسجد جامع دمشق داشته است؟ نتایج به‌دست‌آمده حاکی از آن است که برخی از بناهای اوایل دوره اسلامی در سطح زمانی نتیجۀ آمیزش و تلافی فرهنگ‌های مختلف بوده‌اند و زیبایی‌شناسی آنها از ویژگی چند فرهنگی برخوردار است.    

در این مقاله به تاریخ شکل‌گیری مسجد اموی به‌عنوان یکی از آثار تمدنی بزرگ اسلام و نیز پیوند و ارتباط این تمدن عظیم اسلامی با سایر تمدن‌های موجود مورد مطالعه قرار گرفته است.

كليدواژه‌ها: تمدن اسلامی، مسجد اموی دمشق، معماری اسلامی.