ماهنامه علمي- ترويجي
ماهنامه علمي- ترويجي معرفت

بایگانی نشریه

هویت زن در پرتو فلسفه احکام اختصاصی زنان در تورات و قرآن

زینب اخباري / دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه علامه طباطبائي    z_akhbari@yahoo.com

دريافت: 30/7/98                    پذيرش: 23/12/98

چکيده

مسئلة زنان به دلیل اهمیت آن از ابعاد مختلف مطمع‌نظر پژوهشگران و جامعه‌شناسان در این عصر می‌باشد که به فراخور آن عاملی برای تغییر فضای جوامع گوناگون به نفع زنان است. از دین و کتاب‌های آسمانی به‌عنوان یکی از عوامل اثرگذار جدی در این تغییر می‌توان نام برد. ارائه نمایی از این کتب در هویت زنان، عاملی در روشن شدن اثر جدی آموزه‌های دینی است.    

ازآنجاکه هویت‌یابی زنان در احکام خاص ایشان در دو کتاب قرآن و تورات مورد کاوش قرار نگرفته است، در این پژوهش برآنیم به بازخوانی هویت فردی اجتماعی و دینی زنان در احکام اختصاصی آنان با روش تحلیلی و دین‌پژوهی جزئی بپردازیم.    

این پژوهش نشان داده که هویت زنان در برخی از احکام، وابسته یا مستقل بودن هویت آنان را آشکار می‌نماید و در نهایت بستر خوانش جدید از آموزهای قرآن و تورات را فراهم نماید.

کلیدواژه‌ها: زن، هویت، تورات، احکام، مستقل ، وابسته، قرآن.