ماهنامه علمي- ترويجي
ماهنامه علمي- ترويجي معرفت

بایگانی نشریه

قلمرو دین در اندیشه آیت‌الله‌العظمي خامنه‌ای

* حسن قره‌باغي/ کارشناس ارشد فلسفه دین مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره    hesamkazemi2633@yahoo.com

صفدر الهی‌راد/ دانشیار گروه فلسفه دین مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره    Elahi@iki.ac.ir

دريافت: 17/10/98                    پذيرش: 27/01/99

چکيده

با توجه به اهمیت موضوع قلمرو دین در عصر حاضر و بحث‌هایی که در فلسفه دین نسبت به آن صورت می‌گیرد، این نوشتار با روش تحليلي ـ توصيفي به دنبال به‌ دست‌ آوردن دیدگاه آیت‌الله‌العظمي خامنه‌ای نسبت به سؤال از گستره دین و پاسخ‌گویی آن به نیازهای انسان است. پاسخ این مسئله با توجه به تفکیکی که بین دو بخش علوم تجربی و انسانی گذاشته می‌شود، به ‌دست آورده شده است. آنچه مشخص می‌شود این است که ایشان در علوم تجربی نگاه حداکثری را نمی‌پذیرند و در علوم انسانی هم با تفاوتی که بین آموزه‌های توصیفی و هنجاری دین می‌گذاریم، می‌شود گفت نظر ایشان این است که دین باید اصول، مبانی و اهداف علوم انسانی را توصیف کند و اما در جهت هنجاری، دین باید به‌طور حداکثری پاسخ‌گوی نیازهای انسان‌ها باشد و ارزش‌گذاری کند که البته ایشان این کار را بر‌خلاف علوم تجربی که از عموم متخصصان درخواست می‌کنند، مخصوص علما و مجتهدین دانسته و از حوزه علمیه می‌خواهند که مسئولیت خود را در این زمینه انجام دهند.

کلیدواژه‌ها: قلمرو دین، حداقلی، حداکثری، آیت‌الله العظمي خامنه‌ای، فقه حکومتی، علوم انسانی.