ماهنامه علمي- ترويجي
ماهنامه علمي- ترويجي معرفت

بایگانی نشریه

بررسی ملاک‌های رتبه‌بندی ارزش‌های اسلامی

سیدمحمدصادق موسوی‌نسب / استادیار گروه علوم تربيتي مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره    smsmn4313@gmail.com

* محمدسعید ایزدپناه / کارشناس ارشد علوم تربیتی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره     msizad16@yahoo.com

دريافت: 29/11/98                    پذيرش: 09/05/99

چکيده

اسلام به‌عنوان دین کامل برای همة ابعاد زندگی ما برنامه دارد و هیچ‌کدام از ساحت‌های زندگی انسان خالی از ارزش‌های اسلامی نیست. تحقیقات زیادی در مورد استقراء ارزش‌های اسلامی در ساحات مختلف زندگی صورت گرفته است؛ اما مطلبی که کمتر به چشم می‌خورد، رتبه‌بندی و بیان سلسله‌‌مراتب ارزش‌هاست. از سوی دیگر، برای بیان جایگاه هر ارزش، لازم است ملاک ارزیابی و رتبه‌بندی ارزش‌ها مشخص شود تا براساس آن، ارزش‌ها در ساحات مختلف مورد مقایسه قرار بگیرند. تحقیق پیش‌رو با روش توصیفی ـ تحلیلی به بررسی آیات، روایات و ادلة عقلی پرداخته، تا ملاک‌هایی را بیابد که تقدم وجودی یا رتبی یک ارزش را نسبت به ارزش دیگر بیان می‌کند و در مجموع به ملاک‌های ذیل دست‌ یافته است: تقدم ارزش‌های حقوقی نسبت به ارزش‌های اخلاقی، ارزش‌های راهنما، رابطة منطقی بین بینش، گرایش و رفتار، تقدم وجودی افعال ارزشی نسبت به صفات ارزشی و برتری ارزش‌های غایی نسبت به ارزش‌های زمینه‌ساز.

کليدواژه‌ها: ارزش، ملاک رتبه‌بندی، رتبه‌بندی ارزش‌ها، ارزش‌های اسلامی.