ماهنامه علمي- ترويجي
ماهنامه علمي- ترويجي معرفت

بایگانی نشریه

تربیت اقتصادی در حوزه مصرف اهداف، اصول و راهبردها

سیدمحمدرضا موسوی نسب / استادیار گروه علوم تربيتي مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمیني ره        smrmn1346@gmail.com

دريافت: 29/10/98                    پذيرش: 07/03/99

چکيده

پژوهش حاضر به منظور تبیین اهداف، اصول و راهبردهای تأثیرگذار بر تربیت اقتصای در حوزه مصرف با روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از منابع دینی تدوین شده است. ازآنجاکه در فرایند فعالیت‌های اقتصادی، حوزه مصرف نقش مهمی در شکل‌دهی سبک زندگی و رشد و تحصیل کمالات نفسانی انسان ایفا می‌کند؛ در این پژوهش موضوع مصرف مورد توجه قرار گرفته است. ازاین‌رو، در جهت تربیت این بعد به منظور جهت‌دهی مصرف متربیان در راستای هدف آفرینش، به بایستگی اصلاح باورها، توجه به ارزش‌های شرعی و تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری همگانی، اشاره شده است. در ادامه با هدف دستیابی به میانه‌روی در مصرف، بایستگی آشنایی با عوامل اسراف، انواع اسراف و پیامدهای آن مورد توجه قرار گرفته است و در پایان بایستگی آشنایی با راه‌کارهای مؤثر در حوزه هزینه و مهارت‌آموزی در کیفیت خرید و موانع سامان‌بخشی معیشت به عنوان اصول و بایدهای رسیدن به هدف مدیریت اقتصای کارآمد در خانواده مطرح گردیده است.

کلیدواژه‌ها: تربیت اقتصادی، توزیع، مصرف، اهداف تربیت اقتصادی، اصول تربیت اقتصادی، روش‌های تربیت اقتصادی.