ماهنامه علمي- ترويجي
ماهنامه علمي- ترويجي معرفت

بایگانی نشریه

ولایت‌پذیری و چگونگی تأثیر آن بر سلامت روان

راضیه‌سادات سیدخراساني/ سطح چهار تفسیر تطبیقی جامعة‌الزهراء علیها السلام    R.khorasani9284@ gmil.com

دريافت: 10/03/99                    پذيرش: 18/06/99

چکيده

ولایت اهل‌بیت علیهما السلام یکی از مباحث مهم کلامی و اعتقادی در فرهنگ اسلامی است. در تعالیم قرآن و روایات، مسئلة ولایت‌پذیری نه‌تنها از ویژگی‌های فرد مؤمن، بلکه شرط ایمان قلمداد شده تا آنجا که در روایات، مرگ همراه با عدم شناخت به امام معصوم، مرگ جاهلی دانسته شده است. این مهم در پرتو معرفت و شناخت، اطاعت و پیروی و محبت نسبت به امامان معصوم علیهما السلام حاصل می شود و پذیرش آن آثار فراوانی برای فردِ ولایت‌مدار به همراه دارد و سلامت روانی فرد را تأمین می‌کند. این پژوهش به شیوه توصیفی ـ تحلیلی و با رویکرد قرآنی ـ روایی درصدد است تا براساس آیات قرآن‌کریم و روایات معصومان علیهما السلام به ولایت‌پذیری و چگونگی تأثیر آن بر سلامت روان براساس مکتب روان‌شناسی شناختی بپردازد. برایند و نتیجه این تحقیق آن است که از منظر قرآن و روایات، ولایت‌پذیری اهل‌بیت علیهما السلام در سه ساحت فردی، اجتماعی و آینده، تغییر بینش ایجاد می‌کند که در راستای آن سلامت روان به ‌دست می‌آید. تزکیه نفس، ایمان حقیقی، نظم اجتماعی، امنیت، رستگاری و قبولی عبادات، ازجمله آثاری است که موجب سلامت روان فرد مؤمن به ولایت ولی الهی می‌شود.

کلیدواژه‌ها: ولایت، ولایت‌پذیری، سلامت روان.