ماهنامه علمي- ترويجي
ماهنامه علمي- ترويجي معرفت

بایگانی نشریه

عوامل روان‌شناختی تبدل به دین اسلام؛ براساس منابع اسلامی و آراء اندیشمندان مسلمان

محمدرضا احمدی محمدآبادي / استادیار گروه روان‌شناسی مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خمینی ره    m.r.Ahmadi313@Gmail.com

محمدناصر سقای بی‌ریا / استادیار گروه روان‌شناسی مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    biria1390@gmail.com

* محمدسعید نصر اصفهانی/ کارشناس ارشد روان‌شناسی مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خمینی ره     snasr1907@gmail.com

دريافت: 19/04/99                    پذيرش: 25/07/99

چکيده

تبدل در لغت به دگرگونی و تغییر عمیق و در روان‌شناسی دین به معنای تحول در افکار، باورها و الگوهایی است که تغییراتی وسیع را در زندگی رقم می‌زند. تبدل در روان‌شناسی دین ازجمله مهم‌ترین موضوعات مورد پژوهش در یک قرن اخیر بوده است، به‌گونه‌اي‌که از یافته‌های آن مطالعات به منظور پیشبرد مقاصد و اهداف دینی برای ترویج آن ادیان نیز مورد استفاده قرار گرفته است. با وجود اين تحقیقات براساس آموزه‌های اسلامی در این پیشینه گسترده تبدل، انجام نشده است. هدف این تحقیق بررسی و تبیین علل روان‌شناختی در گروش به دین اسلام است. روش انجام این تحقیق توصیفی ـ تحلیلی می‌باشد. منابع عمومی و اختصاصی مرتبط با تحقیق، بعد از شناسایی، بررسی و مطالعه و با استخراج نکات، درصدد تبیین عوامل روان‌شناختی در تبدل به دین اسلام خواهیم بود. با مراجعه به منابع مکتوب اندیشمندان اسلامی، به بررسی شواهد، ادله و تحلیل آنها خواهیم پرداخت. با بررسی منابع اسلامی، 14 عامل روان‌شناختی، شامل سه دسته عوامل مؤثر در فرایند نوکیشی که عبارتند از: ویژگی‌های شخص گرونده، دعوت‌کننده و دین اسلام، به‌دست آمد.

کلیدواژه‌ها: تبدل، گروش، نوکیش، اسلام، دین.