ماهنامه علمي- ترويجي
ماهنامه علمي- ترويجي معرفت

بایگانی نشریه

جایگاه حواریون در قرآن

حسین نقوی/ استادیار گروه ادیان مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره    naqavi@iki.ac.ir

* جعفر رضائی مجیدپور/ کارشناس ارشد دین‌شناسی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره    Rezaei.majidpour@gmail.com

دريافت: 10/10/98                    پذيرش: 17/03/99

چکيده

قرآن کریم ازیک‌سو حواریون را انصارالله و دارای ایمان بالا معرفی کرده و از سوی دیگر، از ظاهر برخی آیات تردید در ایمان حواریون استشمام می‌شود. هدف از این پژوهش تبیین دیدگاه قرآن درباره حواریون است که با روش تحلیلی و با استفاده از تفاسیر معتبر، به‌ویژه تفسیر المیزان به این مهم پرداخته است. قرآن به ایمان بالای حواریون و یاری دین خدا از سوی آنان اشاره کرده است. اما آنچه مفسران را به تفکر واداشته تبیین و تفسیر چهار آیه‌ای است که در سورة «مائده» به درخواست حواریون بر نزول مائده پرداخته که نوع درخواست حواریون باعث ایجاد سؤالات مهمی درباره جایگاه حواریون شده است. وجه جمع این آیات با آیات دیگر مربوط به حواریون این است که اصل درخواست مائده مورد سرزنش نبوده، بلکه کیفیت پرسش و خصوصیت الفاظ به‌کاررفته در آن مورد نقد واقع شده که حضرت عیسی‌ علیه السلام نیز با تصحیح الفاظ آنان، همان را از خداوند درخواست کرده و پروردگار متعال نیز درخواست آنان را اجابت کرد.

کلیدواژه‌ها: حواریون، قرآن، مسیحیت، رسولان، مائده آسمانی.