ماهنامه علمي- ترويجي
ماهنامه علمي- ترويجي معرفت

بایگانی نشریه

شرایط عامل اخلاقی از منظر امامیه و آئین کاتولیک

سیداکبر حسینی قلعه بهمن/ دانشیار گروه اديان مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره    ghalebahman@iki.ac.ir

* مجتبی نوری کوهبنانی/ كارشناس ارشد اديان مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره    Mojtaba.nori.110@gmail.com

دريافت: 25/11/98                    پذيرش: 23/06/99

چكيده

یکی از بحث‌های مهم که در پژوهش‌های اخلاقی به آن پرداخته شده، مسئلة مسئولیت اخلاقی است که جنبه‌های مختلف آن، اعم از شرایط و گستره، مورد واکاوی و بررسی قرار گرفته است. بین مسئولیت اخلاقی و عامل اخلاقی تفاوت وجود دارد؛ گرچه ممکن است در برخی از شرایط مشترک باشند، لکن دو مسئلة متفاوت هستند. ازاین‌رو پرسشی که باید مورد تحقیق قرار گیرد این است که شرایط عامل اخلاقی چیست؟ تعریف مناسب برای آن کدام است؟ تا از خلط بین مسئولیت اخلاقی و عامل اخلاقی جلوگیری شود. در اثر پیش‌رو به شيوة توصيفي ـ تحليلي و روش کتابخانه‌اي، سعی شده است تا شرایط عامل اخلاقی از منظر امامیه و آئین کاتولیک، مورد بررسی قرار گیرد. در این نوشتار نشان داده می‌شود که شرایط عامل اخلاقی از منظر امامیه و آئین کاتولیک، با اندک تفاوتی، شباهت فراوانی با یکدیگر دارند. با توجه به بررسی‌های صورت‌گرفته، محور بحث در شرایط عامل اخلاقی، از منظر امامیه و آئین کاتولیک بحث تمییز است.

کلیدواژه‌ها: شرایط عامل اخلاقی، امامیه، آئین کاتولیک، تمییز.