ماهنامه علمي- ترويجي
ماهنامه علمي- ترويجي معرفت

بایگانی نشریه

بررسی نیازهای انسان از دیدگاه قرآن با تأکید بر تفسیر المیزان

غلامعلی عزیزی‌کیا / دانشیار گروه تفسير و علوم قرآن مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره    azizikia@iki.ac.ir

* مهدی عابدی/ کارشناس ارشد گروه تفسير و علوم قرآن مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره    64mahdiabedi@gmail.com

دريافت: 15/05/99                    پذيرش: 30/10/99

چکيده

یکی از مسائل مهم انسان‌شناسی، شناخت نیازهای انسان است. قرآن کریم برای هدایت انسان نازل شده و توجه ویژه به نیازهای او دارد، شناخت این نیازها از منظر قرآن از اهميت ویژه برخوردار است. انسان چه نیازهایی دارد؟ آیا نیازهای انسان صرفاً مربوط به بقا و کمال بعد مادی اوست یا نیازهای غیرمادی نیز دارد که به کمال بعد معنوی او مربوط می‌شود؟ پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی و با رویکرد تفسیر موضوعی، با تأکید بر دیدگاه‌های علامه طباطبائی در تفسیر المیزان به بررسی این مسئله پرداخته و به نکاتی به شرح زیر دست یافته است: نیازهای انسان از ابعاد وجودی او نشئت گرفته‌اند؛ با توجه به آیات قرآن، انسان دارای دو دسته نیاز مادی و معنوی است؛ مهم‌ترین نیازهای مادی انسان شامل خوردن و آشامیدن، مسکن، پوشش، همسر، خواب و امنیت است؛ و نیازهای معنوی انسان دربرگیرنده اموری چون شناخت، هدایت، عزت، ولایت، پرستش، محبوبیت و احترام، الگو، زینت و آرایش، دین، و اطمینان قلب است.

کلیدواژه‌ها: نیازهای انسان، نیازهای مادی، نیازهای معنوی.