ماهنامه علمي- ترويجي
ماهنامه علمي- ترويجي معرفت

بایگانی نشریه

چگونگی بهره‌گیری علامه طباطبائي از سیاق در کشف معاني مفردات قرآن در تفسیر المیزان

* امان‌اله ناصری کریموند / دانشجوی دکتري علوم قرآن و حدیث دانشگاه شهید چمران اهواز    amannaseri@gmail.com 

مینا شمخي / استاديار علوم قرآ ن و حديث دانشگاه شهيد چمران اهواز    m_shamkhi@yahoo.com 

سیدعلی اسدي / کارشناس ارشد علوم قرآن و حديث دانشگاه پیام نور   a.asadi@gmail.com

دريافت: 13/06/99                    پذيرش: 27/10/99

چکيده

تفسیر المیزان یکی از تفاسیری است که در موارد متعدد و گسترده‌ای به معناشناسی مفردات قرآن پرداخته است. علامه طباطبائی با در نظر گرفتن قرائن و شواهد درون‌متنی آیات، به‌ویژه با بهره‌گیری از قاعدۀ سیاق، به‌طور دقیق به کشف معانی واژگان قرآنی مبادرت ورزیده است. نوشتار پیش‌رو که با روش کتابخانه‌ای و رویکردی توصیفی ـ تحلیلی انجام شده، به دنبال کشف و ارائۀ کارکردهای سیاق در تعیین معانی واژگان قرآنی در تفسیر المیزان است. حاصل مطالعات انجام‌شده این است که مهم‌ترین کارکردهای سیاق در کشف و تعیین معنای واژگان قرآنی را می‌توان در مواردی از جمله: تبیین و تشریح معنای واژگان، تعیین دایرۀ مفهومی مفردات، ترجیح معنای یک واژه از بین احتمالات مختلف، تعیین مصادیق واژگان، بیان معنای متفاوت و تحول معنایی یک واژه در کاربردهای مختلف برشمرد.

كليدواژه‌ها: تفسیر المیزان، معانی واژگان قرآنی، قرائن درون‌ متنی، قرینه سیاق.