ماهنامه علمي- ترويجي
ماهنامه علمي- ترويجي معرفت

بایگانی نشریه

اجرای حدود و حقوق بنیادین بشر (کرامت، آزادی و حیات)

* محسن هنرجو / کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره     m.honarjoo313@gmail.com

محمدرضا باقرزاده/ استادیار گروه حقوق مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمیني ره    bagherzadehfirst@yahoo.com

دريافت: 28/10/99                    پذيرش: 08/03/1400

چکيده

تفاوت در نوع نگرش اسلام و مکاتب مادی، به انسان، قانون، حق حیات، آزادی و حقـوق بنیـادین بشر، مهم‌ترین عامل تفاوت در جرم‌انگاری رفتارها، مجازات و نحوة اجرای آنهاسـت. برخی با در نظر گرفتن مبانی فکری اومانیسم و حقوق بشر غربی، در مورد مجازات‌های اسلامی مناقشه کرده‌اند و برخی از آنها را نافی حقوق بنیادین بشر می‌دانند. با بررسی دقیق مفهوم‌شناسی هریک از حقوق بنیادین بشر و توجه به منشأ آن، تناقضی که بین آنها و مجازات‌های حدی به نظر می‌رسد، برطرف می‌شود، این تحقیق با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی با تبیین حقوق «حیات، کرامت و آزادی» از منظر حقوقی و فقهی بیانگر این است که این مجازات‌ها در راستای حفظ و تحقق همین حقوق طبیعی انسان‌ها وضع شده و باید اجرایی شود. ازاین‌رو، بسـیاری از این شبهات، ناشی از عدم تصور دقیق چیستی، چرایی و شرایط مجازات‌های حدی است که بـا تأمل و دقت در فلسفه آنها معلوم می‌شود این‌گونه مجازات‌ها به‌هیچ‌وجه بـا حقـوق انسـانی تنـافی نداشـته و اختلاف در این خصوص، ناشی از اختلاف در جهان‌بینی‌ها و نگرش‌هـای انسـان‌شناسـانه است.

کلیدواژه‌ها: حدود، حق حیات، مجازات بدنی، کرامت انسانی، حق آزادی.