ماهنامه علمي- ترويجي
ماهنامه علمي- ترويجي معرفت

بایگانی نشریه

ماهیت اسناد تجاری

عبدالله بهارلویی/ دکتری فلسفة حقوق دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام    abdollahbaharloei@yahoo.com

دريافت: 26/10/99                    پذيرش: 23/02/1400

چکيده

ازآنجاکه اسناد تجاری مانند چک، سفته و برات نقش اساسی در مبادلات تجاری افراد و مؤسسات مالی دارد، تبیین ماهیت آن به بهبود روابط تجاری کمک شایانی می‌کند. سند تجاری، سندی قابل معامله و انتقال است. اسناد تجاری علی‌رغم اختلاف، ویژگی‌های مشترک دارند. در این پژوهش به روش توصيفي ـ‌ تحليلي ضمن بیان ویژگی‌های مشترک اسناد تجاری، مانند انعکاس طلب در سند، قابلیت انتقال، تمتع دارنده سند از تأمین بیشتر، وصف تجریدی و تنجیزی بودن سند، صدور قرار تأمین خواسته و مسئولیت تضامنی در مورد اسناد تجاری، به بررسی دیدگاه‌های مختلف در مورد ماهیت اسناد تجاری می‌پردازیم.    

در این قسمت با بیان 9 دیدگاه در خصوص ماهیت اسناد تجاری، همچون نظریة انتقال طلب، وکالت، حواله، نظریه نمایندگی، نظریه‌های تبدیل تعهد و تعهد یک‌طرفه، نظریة اعتماد و نظریه‌های مبتنی بر طبیعت دوگانه سند تجاری، دیدگاه مختار یعنی ضمانت ادا شدن آن با وجود بقاء دین در ذمه مدیون اصلی و تحمل مسئولیت از سوی وی را تبیین کرده‌ایم.

کلیدواژه‌ها: سند تجاری، ماهیت، مسئولیت، ضمانت.