ماهنامه علمي- ترويجي
ماهنامه علمي- ترويجي معرفت

بایگانی نشریه

تحلیل حقوقی عملیات نظامی موسوم به شاخه زیتون در چارچوب حقوق بین‌الملل

احسان صادقي‌پور / كارشناس ارشد حقوق بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز     ehsansadeghipoor@yahoo.com

دريافت: 27/12/99                    پذيرش: 09/03/1400

چکيده

در ژانویه 2018م دولت ترکیه عملیات شاخۀ زیتون را با توسل به اصل دفاع مشروع و با هدف برقراری ثبات و صلح در مرزها و نابودی تروریست‌ها در عفرین سوریه آغاز کرد. این در حالی است که حقوق بین‌الملل به‌هیچ‌وجه، به حق حمله به دولت دیگر، به دلیل ترس از اینکه در قلمرو دولت دیگر در حال طراحی برای حمله وجود دارد، اشاره ای ندارد. آنچه که مشخص است آنکه «دفاع مشروع» تنها زمانی مجاز است که یک تهاجم واقعی به وقوع پیوسته باشد و در فقدان عنصر تهاجم، استناد به دفاع مشروع جایز نیست. بنابراين، استناد به این اصل برای توجیه دفاع پیشگیرانه کاملاً ناموجه بوده و نقض صریح منشور ملل متحد تلقی می‌شود. هدف از پژوهش مزبور بررسی عملیات شاخۀ زیتون از دیدگاه حقوق بین‌الملل بالاخص منشور ملل متحد است. بنابراین پژوهش حاضر از حيث هدف، کاربردي و از حيث روش، توصيفي ـ تحليلي است و با استفاده از منابع و اسناد معتبر كتابخانه‌اي انجام گرفته است.

كليدواژه‌ها: دفاع پیش‌گیرانه، عملیات شاخه زیتون، تروریسم، نقض منشور، دفاع مشروع.