ماهنامه علمي- ترويجي
ماهنامه علمي- ترويجي معرفت

بایگانی نشریه

تحلیل محتوای کتاب هدیه‌های آسمان دورة ابتدایی براساس مؤلفه‌های عاطفة دینی

صادق کریم‌زاده / استاديار گروه علوم تربیتی مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی    skarimzadeh178@yahoo.com

حسن نجفی / دکترای مطالعات برنامۀ درسی دانشگاه علامه طباطبائی    hnajafih@yahoo.com

* ابوالفضل نیکونظر/ کارشناس ارشد تربیت دینی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره     anikounazar@gmail.com

دريافت: 11/12/99                    پذيرش: 17/05/1400

چکيده

پژوهش حاضر با هدف بررسی جایگاه مؤلفه‌های عاطفۀ دینی در کتاب‌های هدیه‌های آسمان دوره ابتدایی و با روش تحلیل محتوا (کمّی) انجام شد. حجم نمونه منطبق بر جامعه آماری و شامل همۀ کتاب‌های درسی هدیه‌های آسمان پایه دوم تا ششم ابتدایی در سال تحصیلی 1398ـ1399 بود. برای گردآوری داده‌ها از روش سندكاوی (كتاب‌های درسی) استفاده شده و ابزار آن، سیاهۀ تحلیل محتوای ساخته پژوهش‌گر است که براساس مؤلفه‌های عاطفۀ دینی، مبتنی بر مطالعه خدایاری‌فرد و همکاران، (1391) تنظیم شد. روایی ابزار پژوهش براساس داوری متخصصان تعلیم و تربیت قابل قبول بود، و اعتبار آن براساس فرمول هولستی مورد محاسبه قرار گرفت و ضریب 83/. به ‌دست آمد. نتایج پژوهش نشان داد که مؤلفان، بیش‌ترین اهتمام را به دو مؤلفۀ محبت به خدا و محبت به اولیای خدا داشته‌اند. فراوانی مؤلفه بیزاری از دشمنان خدا و بیزاری از دشمنان اولیای خدا، کم‌تر از حد انتظار بوده ‌است. همچنین، در شکل ارائه محتوا بیش‌ترین استفاده از کلمات و گزاره‌های متن و کم‌ترین استفاده از تصاویر صورت گرفته است. بیش‌ترین توجه به مؤلفه‌های عاطفۀ دینی در کتاب پایه ششم دیده شد.

کليدواژه‌ها: عاطفۀ دینی، کتاب‌ درسی، هدیه‌های آسمان، دوره ابتدایی، تحلیل محتوا.