ماهنامه علمي- ترويجي
ماهنامه علمي- ترويجي معرفت

بایگانی نشریه

عوامل تأثیرگذار بر هویت دینی جوانان

سیف‌اله فضل‌الهي قمشی/ استاديار گروه علوم تربيتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد قم    fazlollahigh@yahoo.com

* زهره شیباني/ دانشجوي دکتری روان‌شناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسلامي واحد قم    co123zohreshibane@gmail.com

دريافت: 11/02/1400                    پذيرش: 19/05/1400

چکيده

مسئلۀ هویت دینی جوانان با توجه به نقش کلیدی و سازندۀ جوانان در جامعه و آینده کشور، اهمیتی بس ویژه و قابل تأمل دارد. از سوی دیگر، هویت دینی در منابع دینی ما پایه و اساس دیگر هویت‌هاست و می‌توان گفت که قوام این هویت باعث قوام سایر هویت‌ها و زوال آن موجب چالش در دیگر هویت‌ها خواهد شد. ازاین‌رو، هدف این پژوهش تبیین عوامل تأثیرگذار بر هویت دینی جوانان است. روش تحقیق تحلیل اسناد و توصیف آیات و روایاتی است که به اهمیت دوران جوانی در میان ادوار مختلف زندگی اشاره کرده‌اند و همچنین به مسئله هویت دینی و عوامل مؤثر بر شکل‌گیری آن پرداخته‌اند. یافته‌ها حاکی از آن هستند که نه‌تنها عوامل فردی و خودشناسی، بلکه عوامل اجتماعی نظیر خانواده، گروه همسالان و رسانه‌ها نیز در تکوین هویت دینی سهمی بسزا و چشم‌گیر دارند.

کليدواژه‌ها: جوان، هویت دینی، خانواده، همسالان، رسانه‌.